Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys tres vegades a l’any.

 

El Patronat està composat per les següents persones i entitats:

PRESIDENTA

Carme Trilla Bellart

Experta independent: Economista, experta en el sector de l'habitatge i en política d'habitatge.

 

 

VICEPRESIDENT

Enric Arqués Martí

Representant del Fòrum d’Iniciatives en Assistència i Gestió en Salut Mental a Catalunya

VOCAL

Oriol Illa Garcia

Representant de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

 

VOCAL

Lola de la Fuente Pérez

Representant de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars

VOCAL

Xavier Trabado Farré

Representant de la Federació Salut Mental Catalunya (Federació SMC)

 

VOCAL

Felisa Pérez Antón

Representant de la Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent

 

 

 

VOCAL

Joan Artur Sales Guàrdia

Representant de Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya

 

 

 

VOCAL

Xavier Ferré Giralt

Representant de DINCAT

 

 

 

VOCAL

 Alfons Thió i Ordis

Representant de Cohàbitac

VOCAL

Montserrat Junyent Martin

Experta independent: Advocada.

Experta en mercat immobiliari.

 

VOCAL

Josep Maria Vilanova i Claret

Expert independent:     Arquitecte, expert en habitatge social, planejament urbanístic i rehabilitació.

 

VOCAL

Francesc Sutrias i Grau

Expert independent:        Advocat, expert en urbanisme i política d'habitatge.

 

SECRETARI (No patró)

Joan Recasens Calvo

Advocat