Necessitats d’habitatge social a Catalunya

Tot i ser molt difícil poder fer una estimació de les necessitats d’habitatge assequible per a la població catalana, les xifres es mourien entre al voltant dels 230.000 habitatges, tant si les calculem com a suma de diversos tipus de necessitats (Mètode A), com si ho fem per diferència entre l’oferta social disponible a Catalunya i els estàndards mitjans europeus (Mètode B) (veure gràfic). Catalunya compta amb uns 60.000 habitatges de lloguer assequible, propiciats d’una manera o altra per les administracions públiques, és a dir, un 2% del parc total, que segueix essent manifestament “insuficient”.

A Catalunya s’estima que hi ha 450.000 habitatge buits (100.000 en mans de les entitats financeres, 80.000 habitatges de nova construcció i 270.000 habitatges de particulars).