Llar Casa Bloc

 

 • Antecedents: Els edificis que integren el conjunt anomenat CASA BLOC van ser iniciats a l’època de la Segona República com edificis d’habitatges per a treballadors. Els seus arquitectes foren Sert, Torres Clavé i Subirana, del prestigiós grup GATCPAC, i el conjunt arquitectònic va ser declarat l’any 1992 com a BCIN (bé cultural d’interès nacional).

Es tracta d’un conjunt arquitectònic en forma de “S”, format per cinc edificis, dels  quals un dels seus cossos es va destinar, tot just acabar la Guerra Civil, a Residència per a Vídues i Orfes de Militars amb les conseqüents obres d’adaptació. Va romandre amb aquesta finalitat fins a mitjans del 2015.

 • De qui és l’edifici? És propietat de l’Incasòl i gestionat, fins ara, per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Per quants anys és la cessió? L’Agència cedeix la gestió de la Residència Casa Bloc per un llarg termini que permeti desenvolupar eficaçment el projecte previst per Hàbitat3. Hàbitat3 s’encarregarà de les obres de rehabilitació i d’una gestió eficient de l’equipament, i no pagarà lloguer a l’Agència fins que no s’hagi amortitzat el cost de les obres.
 • Què s’hi farà? La Residència es transformarà per adaptar-la a les noves necessitats d’allotjament de persones ateses per entitats socials de la Taula del Tercer Sector o per a persones en situació d’emergència social ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. I també per a instal·lar-hi una Escola Restaurant per a la formació i inserció laboral de persones amb dificultats.
 • Quins col·lectius anirien a viure a la Llar Casa Bloc-Hàbitat3?
 • Persones amb discapacitats físiques o intel.lectuals, o amb problemes de salut mental que, a judici de les entitats socials que les atenen, es troben en un punt important de la seva trajectòria de vida que aconsella que facin un pas des de viure en residències o pisos compartits, a allotjaments unipersonals o unifamiliars, comptant encara amb suport de les entitats socials però amb un grau molt més elevat de vida autònoma.
 • Persones en situació d’exclusió residencial o sense llar que estiguin seguint processos d’inserció i que, també, a criteri de les entitats que les atenen, poden millorar de forma notable el seu procés d’inserció si compten amb un allotjament propi que puguin considerar casa seva amb totes les implicacions que això comporta, tot i comptant amb el suport intens de les entitats referents.
 • Persones o famílies que, havent perdut el seu habitatge o havent-lo de deixar peremptòriament, necessiten un allotjament transitori mentre l’Ajuntament de Barcelona o alguna entitat social de la Taula del Tercer Sector els proveeix d’un habitatge nou de lloguer social.
 • Com es farà? Es tracta, en tots els supòsits, de facilitar l’habitatge sota la filosofia “Housing First”, un model d’intervenció social que entén l’habitatge estable i digne com una peça clau i imprescindible en el desenvolupament de les persones i les famílies. Les entitats a les que es troben vinculades els oferiran el suport necessari, individualitzat i durant el temps que calgui, per tal que puguin iniciar un projecte de vida amb seguretat, confiança i responsabilitat.
 • Qui farà les obres: Totes les obres seran realitzades per empreses d’inserció laboral per tal de garantir l’objectiu de donar ocupació a persones ateses per entitats socials integrants de la Taula del Tercer Sector.
 • Quin impacte es preveu que tingui el projecte? Es calcula que unes 50 persones puguin viure en la Llar Casa Bloc-Hàbitat3.

L’ESCOLA RESTAURANT CASA BLOC donarà ocupació de forma estable a 2 persones i preveu donar feina a 4 persones més de manera temporal fins que aquestes siguin inserides al mercat laboral cada 6-8 mesos.

La reforma de l’edifici en LLAR CASA BLOC-Hàbitat3 donarà ocupació a 30 persones en l’àmbit de la construcció i rehabilitació.

Com es finançarà? L’equipament serà autosuficient quan estigui a ple rendiment, però es demanarà un préstec i aportacions desinteressades per realitzar les obres de rehabilitació.