Fes una donació

Fent una donació a la Fundació Hàbitat3 ens ajudaràs a captar més habitatges per a la gent que necessita un pis de manera urgent.També ajudarem a les entitats socials a poder disposar de pisos per a poder atendre, més i millor, els seus usuaris.

Fes una donació a la Fundació Hàbitat3:

Fes una donació al projecte de la Llar Casa Bloc:

 

Domiciliació bancària

Pots fer una aportació econòmica  a la Fundació Hàbitat3 seguint les indicacions del formulari següent.

Transferència

Si ho prefereixes, pots fer tu mateix una transferència  al número de compte de la Fundació Hàbitat3: ES45 2100 3019 1522 0064 6647

Per a 2016 els percentatges de desgravació són del 75% per aportacions fins a 150€ i del 30% les de més de 150€.

Per a que us podem fer arribar el certificat de la donació, cal que ens faciliteu el vostre número de DNI i codi postal; així com una adreça electrònica..

Deduccions en l'IRPF:

Fundacions i associacions subjectes a la llei 49/2002 (entitats qualificades per la llei en el seu article 16 i disposicions 5a, 6a, 7a, 9a i 10a i els consorcis a què es refereix el seu article 27.2 segon): deducció del 75% per als primers 150 euros donats. A partir d'aquest import, les donacions són deduïbles al 30% o al 35% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior. La deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l'impost.
Fundacions i associacions declarades d'utilitat pública no subjectes a la llei 49/2002 (art. 69.3 RD Legislatiu 3/2004 del text refós de la Llei de l'IRPF): deducció del 10% de l'import de la donació amb un límit del 10% de la base liquidable, en el cas de fundacions. Associacions no declarades d'Utilitat Pública: no existeixen deduccions per donatius a aquestes entitats.

Deduccions en l'Impost de Societats:

Les donacions a ONG no són despesa deduïble en l'Impost sobre Societats. No obstant això, poden donar lloc a deduccions fiscals en quota en la mesura en què l'entitat receptora de la donació (fundació o associació d'utilitat pública) pugui i hagi optat pel règim fiscal especial de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

El percentatge de deducció en quota en l'impost sobre societats és del 35% (amb el límit del 10% de la base imposable). Aquesta deducció s'incrementa al 40% per a les donacions realitzades a una mateixa entitat pel mateix o superior import durant almenys tres anys. Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

 

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades que l'usuari facilita en aquest formulari quedaran emmagatzemades a la base de dades gestionada per la Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social. Omplint aquest formulari vostè autoritza la Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social a incloure les seves dades en el citat fitxer així com a la utilitzar-les i tractar-les de forma automatitzada, o no, per a la gestió i el registre de les seves relacions amb aquesta entitat. Així mateix, vostè també autoritza el tractament de les seves dades personals per a l’enviament, per qualsevol mitjà, d’informació sobre les activitats i serveis de la Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social. Per tal de garantir-ne la confidencialitat, s'han implantat les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals requerides, d'acord amb el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables als fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal. La persona usuària té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades introduïdes al formulari de subscripció. Ho pot fer adreçant-se per correu electrònic: habitat3@habitat3.cat