Col·laboració amb les entitats socials

A més de ser demandants d’habitatges a la Fundació HÀBITAT3, les Entitats Socials són les que realitzen l’acompanyament social de les persones usuàries dels habitatges que han sol·licitat.

En el cas d’habitatges per a persones o famílies proposades o validades per Administracions Públiques i que no comptin amb un acompanyament social previ, la Fundació HÀBITAT3 demana/ofereix a les Entitats Socials de la Taula del Tercer Sector la prestació d’aquest servei, mitjançant un sistema de distribució entre les que hi optin, transparent i pactat amb elles.

Acords de col·laboració:
Gestió Edifici Sant Eloi 2-4 (Barcelona)

La Fundació HÀBITAT3 és la gestora dels 32 habitatges de protecció oficial de l'edifici del carrer Sant Eloi 2-4 de Barcelona. Aquests habitatges es destinen a programes socials d’habitatge, relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció. En concret, el conveni signat entre HÀBITAT3 i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya determina que els usuaris provinguin dels àmbits de Salut Mental i d’Exclusió Social/Sense Llar.

Càritas Diocesana de Barcelona

El conveni signat entre les dues entitats contempla impulsar negociacions conjuntes amb administracions públiques, entitats financeres i altres organismes o empreses, per a la obtenció d’habitatges susceptibles de ser destinats a les diverses formes de treball per a la inclusió social que porten a terme les entitats signants. Alhora, pretén fomentar la col·laboració dels equips de treball social de les entitats participants en el conveni, o altres que s’hi vinculin, per enriquir el coneixement, compartir les millors pràctiques i fomentar les iniciatives de millora i innovació.

Fundació Mambré

El conveni signat entre HÀBITAT3 i la Fundació Mambré contempla l’impuls de solucions en l’àmbit de l’habitatge d’inclusió social, en el qual es preveu la col·laboració en encàrrecs de les administracions públiques per a la gestió d’habitatges.

Fundació Ser.gi

El conveni signat entre la Fundació Hàbitat3 i la Fundació Ser.gi pretén, entre d'altres, impulsar negociacions conjuntes amb administracions públiques, entitats financeres i altres organismes o empreses per a l'obtenció d'habitatges susceptibles de ser destinats a les diverses formes de treball per a la inclusió social que porten a terme ambdues entitats.

Canopy Housing

El conveni signat entre ambdues institucions impulsar i intercanviar coneixements sobre estratègies de negociació amb administracions públiques i entitats financeres per l'obtenció d'habitages per a ser destinats a lloguer social. Es crearà un òrgan de coordinació entre ambdues institucions.