Altres gestores d’habitatge

Existeixen altres gestores d'habitatge social en l'àmbit català i de la resta de l'Estat.

Catalunya
Fundació Foment de l'Habitatge Social

La Fundació, impulsada per Càritas Diocesana de Barcelona, té la missió de lluitar per la inclusió social, concretant aquesta missió en la lluita contra l’exclusió residencial, tot proporcionant i fomentant habitatges socials en règim de lloguer temporal.

Fundació Mambré

Impulsada per quatre entitats: Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida, la Companyia de les Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Des de l’experiència d’aquestes entitats, que treballen en l’atenció i la integració social de les persones en situació d’exclusió social i específicament de les persones sense llar, s’identificaren diverses mancances de coordinació  i de recursos que dificultaven l’assoliment d’una millora de la situació de les persones ateses

Fundació SER.GI

La Fundació SER.GI treballa per a una societat inclusiva. Especialment volen millorar la qualitat de vida dels grups o minories que es troben amb dificultats en el seu desenvolupament personal, familiar o social.

Fundació Benallar

Fundació privada que es dedica a acollir residencialment a les persones immigrades amb baixos recursos.

Altres:
Fundación Eguzkilore

Impulsada per Càritas Diocesana de Bilbao. Els destinataris són persones i famílies en situació de vulnerabilitat o exclusió social i amb problemes d'habitabilitat, manteniment i/o accés a un habitatge, enquadrats en un pla o programa d'intervenció social.